หลักสูตรผู้กำกับการ
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
หลักสูตรผู้กำกับการ
หน้าหลัก
โครงสร้างหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ

 
ค้นหาข้อมูล
google

 

 

วัตถุประสงค์


          1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
          2. เพื่อปรับเจตคติ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหาร ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้ง
มีความสามารถในการบริหารราชการและประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
          3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีเจตคติด้านจริยธรรม คุณธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่และมีบุคลิกภาพของผู้บริหารที่ดี มีศักยภาพในการแก้ปัญหาองค์กร และสังคมส่วนรวมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของ
การบริการ
          4. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

 

bottom
 
กิจกรรมการเรียนการสอน
p p
p p
p

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom
 
 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71