วิทยาลัยการตำรวจ
วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

ค้นหาข้อมูล
google


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ข้าราชการตำรวจในสังกัด

พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียน
ผบก.วตร.

พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง
รอง ผบก.วตร.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
รอง ผบก.วตร./
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer :CIO)
พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมนอก
รอง ผบก.วตร.
     
ประจำสำนักงาน ผบก.วตร.
   
  ร.ต.อ.กิตติภร สอนสงวน  
  นว.(สบ 1) ผบก.วตร.  
   
  ด.ต.หญิง กัลยารัตน์  ป่วนชนท์
ผบ.หมู่วิทยาลัยการตำรวจ
 
     
ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.หญิง ลดาวัลย์ แสงอรุณศิริ
ผกก.ฝ่ายอำนวยการ วตร.

พ.ต.ท.มนสิช ชุนดี
รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
พ.ต.ท.หญิง กมลมาศ  เสี่ยงตรง
สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
พ.ต.ท.หญิง ณฤชล  แสนแก้ว
สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
พ.ต.ต.หญิง วันเพ็ญ วงศ์ชัย
สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
 
 
ร.ต.ต.กิตติพล
ร.ต.อ.หญิง เมทินี พิสฐศาสน์
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์ ชูเนตร์
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.อ.กิตติพล  สุริยันต์
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
ด.ต.หญิง บุษบา  ขันทอง
ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.ท.หญิง กิตติมา ปัตเมฆ
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.ท.หัชากร  อิงคศิริ
รอง สว.(อก) ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
ว่าที่ ร.ต.ต.นิวัติ ตันติชัยปกรณ์
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.ท.ศักดิดา  ไพจิตร
รอง สว.(อก) ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
จ.ส.ต.หญิง อภิสรา  ปลื้มญาติ
ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ส.ต.ท.สิริชัย คิดประเสริฐ
ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
   
    ส.ต.ท.หญิง ศิร์ณัฐชา ดิษฐ์ใจเย็น
ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
   
    ส.ต.ท.หญิง นวรัตน์ วงศ์รัชตโภคัย
ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร.
   
    ส.ต.ต.หญิง นันทิชา เลางาม
ผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ วตร.
   
    ส.ต.ต.หญิง พรชนก ใจยอด
ผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ วตร.
   
    ส.ต.ต.หญิง ปสุตา สุขเกษม
ผบ.หมู่ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
 
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

พ.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ เกาะหวาย
ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.วีระพร ภูไพรัชพงษ์
รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.หญิง อรุชา จันทร์คง
รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์  เรืองรุ่ง
สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ต.หญิง รัชฎา นาราทิพย์
สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.

พ.ต.ท.หญิง โชติกา คล้ายนัครัญ
สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ จักรายุทธ
สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร
     
ร.ต.ท.หญิง มาลัย แจ้งประจักษ์
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ ร.ต.ต.ประชา ชัยประพันธ์
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.

ร.ต.อ.หญิง ปานตา กล่อมจิตร์
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.

ร.ต.อ.หญิง ปัทมาภรณ์ เหตุเกษ
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ส.ต.ท.หญิง รัตนาพร สีเหมทอง
ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ ร.ต.ต.อภิชาติ ชิงดวง
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง มิตภาณี จินดา
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.

ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อัญชลี ช่างเรือน
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
       
 
ส.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ รุจิเลขปัญญา
ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ด.ต.หญิง สุธีรา เศษฤทธิ์
ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ด.ต.หญิง ทิวาพร  เจียกสูงเนิน
ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
     
       
 
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม

พ.ต.อ.คมจักร วรคามิน
ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.ธีรยุทธ์ สัจจสวัสดิ์
รอง ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.ธีระยุทธ นันตา
รอง ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ต.รังสิมันต์ เส้นขาว
สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ต.หญิง ระเบียบ พรมโชติ
สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.กำพล วัลย์เครือ
สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.หญิง วิธวดี หล่อตระกูล
สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
       
ร.ต.อ.หญิง น้ำทิพย์  พงษ์นาวี
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ร.ต.ท.หญิง ลลิตา น้ำเพ็ชร
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.

ร.ต.อ.ประสาน  ปุณยวุฒิ
รอง สว.(อก.) ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ แสนประดิษฐ์
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.

       
ส.ต.ท.หญิง วไลลักษณ์ แสงสาตร์
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ส.ต.ท.หญิง ชัชชญา จำปาเงิน
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ด.ต.ยุคนธ์ มากมา
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ด.ต.พึ่ง ประทีบเกรียงไกร
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
 
   
       
ฝ่ายวิทยบริการ

พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์
ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
       
พ.ต.ท.เพทาย กุศลเหลือ
รอง ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
       
พ.ต.ต.หญิง สุวรรณา
พ.ต.ท.สักก์สีห์ ศิริศักดิ์
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา  ไข่แก้ว
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ บุปผเวส
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
     
ร.ต.อ.สุเจตน์ ลิ่มสกุล
รอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ร.ต.ท.หญิง วรัญญา รอดวิไล
รอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ส.ต.อ.หญิง จันทนา อุดมสุข
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
     
 
ร.ต.ท.หญิง สมจิตร วงศ์อภัย
รอง สว.(อก) ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
   
     
   
ส.ต.ต.หญิง ณัฐฐิญา ยศบุญเรือง
ผบ.หมู่ฝ่ายอำนวยการวตร.
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
   
     
 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

พ.ต.อ.หญิง ดารณี แจ้งไพร
ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
       
พ.ต.ท.หญิง จันทร์เพ็ญ ทวีปเรืองอุดม
รอง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
       
พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์  
พ.ต.ท. หญิง วราภรณ์  คำภูผา
สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
  พ.ต.ท.วัชรพงศ์ เจริญพร
สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
       
 
ร.ต.อ.ชัยยศ  ศรีอุดร
รอง สว.(อก) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
ร.ต.ท.อนันต์  สีมารักษ์
รอง สว.(อก) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
ร.ต.ท.หญิง อารดา กำแพงล้อม
รอง สว.(อก) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
       
ด.ต.หญิง สุภาพร  ยศปัญญา
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
     
 
 
     
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุริพันธ์
นางสาวสุริพันธ์  เหมพันธุ์
     
 
กลับสู่ด้านบน
   
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71