หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หน้าหลัก
โครงสร้างหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ


ค้นหาข้อมูล
google

โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรการฝึกอบรม
  ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน 14 สัปดาห์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาบริหารจัดการ
   - ผู้นำและการบริหาร
   - การบริหารงานตำรวจ
   - สัมมนากลุ่มวิชาบริหารจัดการ
   - บรรยายพิเศษ 
         

  78  ชั่วโมง
2. กลุ่มวิชาการตำรวจ
   - ความเชี่ยวชาญในงานตำรวจ
   - การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารวิกฤตการณ์
   - สัมมนากลุ่มวิชาการตำรวจ
   - บรรยายพิเศษ


93  ชั่วโมง

3. กลุ่มวิชาทั่วไป
   - สถานการณ์โลก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา
   - การเสริมสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์การเป็นผู้นำ
   - จริยธรรม
   - สัมมนากลุ่มวิชาทั่วไป
   - บรรยายพิเศษ
   - การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเสริมทักษะ

  90 ชั่วโมง

4. วิชาเอกสารศึกษา
  

15 วัน

5. การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์
  

72 ชั่วโมง
6. กลุ่มเบ็ดเตล็ด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร

 

bottom
 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71