หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หน้าหลัก
โครงสร้างหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ

 
ค้นหาข้อมูล
google


วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
 
          1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร และนำองค์กรอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความรู้ จริยธรรม
คุณธรรมและธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชาติ
          2. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
          3. เพื่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ
   
bottom

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

bottom
 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71