ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
แผนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
 
ค้นหาข้อมูล
google
 
ข้าราชการตำรวจในสังกัด

พ.ต.อ.หญิง ดารณี แจ้งไพร
ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.

 
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์  แสนอ้วน
รอง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
 
พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ พ.ต.ท.กำพล
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์  คำภูผา
สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
พ.ต.ท.กำพล  วัลย์เครือ
สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
   
ร.ต.ต.ชัยยศ
ร.ต.ท.ชัยยศ  ศรีอุดร
รอง สว.(อก.)ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
ร.ต.ท.ธนเดช  สีมารักษ์
รอง สว.(อก) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
   
ร.ต.ต.หญิง อารดา กำแพงล้อม
รอง สว.(อก) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
ด.ต.หญิง สุภาพร  ปิ่นถาวรรักษ์
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
   
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๙๓๖๒-๗๑