ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
แผนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
 
ค้นหาข้อมูล
google
 
   
       งานวิจัย งานนวัตกรรม
การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 33
การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 34 กับรุ่นที่ 35
   
       งานวิจัยในชั้นเรียน
การตัดคะแนนความประพฤติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : กรณีศึกษา..ผู้เข้ารับการฝีกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 111
   
 
แบบหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
   
   
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๙๓๖๒-๗๑