ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
แผนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
 
ค้นหาข้อมูล
google
 
ภารกิจหลัก

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ งานฐานข้อมูลและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

    ๑. งานอำนวยการของฝ่ายวิจัยและพัฒนา

    ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดกรอบการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลงานของครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง

    ๓. งานสรรหาผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    ๔. จัดหาและจัดทำทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ

    ๕. จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

    ๖. งานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย บทความทางวิชาการของครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม

    ๗. ประสานและสร้างเครือข่ายสนับสนุนด้านการวิจัย จัดกิจกรรมทางวิชาการ ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การผลิตผลงานวิจัยของครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม ระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันและกับหน่วยงานภายนอก

    ๘. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจ สนับสนุนครูอาจารย์ในการพัฒนาการฝึกอบรม

    ๙. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เอกสาร ตำรา ในรูปแบบองค์ความรู้ (Knowledge Base)

   ๑๐. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  

 

วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๙๓๖๒-๗๑