ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.- Research and Development Division, Police College
หน้าหลัก วตร.
Police College homepage
 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
แผนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
 
ค้นหาข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย วตร.
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย วตร.
google

ชื่อแหล่งทุน
Website
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
กรมควบคุมมลพิษ
กรมวิชาการ
กรมการศาสนา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
กรมป่าไม้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๙๓๖๒-๗๑