ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
รายงานประจำเดือน

 
ค้นหาข้อมูล
google

ข้าราชการตำรวจในสังกัด

พ.ต.อ.หญิง พรรณวิภา โรหิโตปการ
ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.

พ.ต.ท.เพทาย กุศลเหลือ
รอง ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ต.หญิง สุวรรณา
พ.ต.ท.สักก์สีห์ ศิริศักดิ์
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
(งานส่งเสริมวิชาการ)
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา  ไข่แก้ว
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
(งานบรรณารักษ์)
พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ บุปผเวส
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
(งานอำนวยการ)
ร.ต.ท.หญิง อุทุมพร คงเผ่าพงษ์
รอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร
ร.ต.ต.หญิง วรัญญา รอดวิไล
รอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ส.ต.ท.หญิง จันทนา อุดมสุข
ผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร
ส.ต.ต.หญิง ธัญวรรณ
ร.ต.ท.สุเจตน์ ลิ่มสกุล
รอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ส.ต.ท.หญิง ธัญวรรณ รักถนอม
ผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
 
 
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง สมจิตร  วงศ์อภัย
รอง สว.(อก.)ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
 
       
       
   
 
       
       
       
       
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71