ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
รายงานประจำเดือน

 
ค้นหาข้อมูล
google

ข้าราชการตำรวจในสังกัด

พ.ต.อ.หญิง พรรณวิภา โรหิโตปการ
ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.

พ.ต.ท.หญิง ศิริเพ็ญ
พ.ต.ท.หญิง ศิริเพ็ญ  เกาะหวาย
รอง ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
พ.ต.ต.หญิง สุวรรณา
ร.ต.อ.หญิง นวรัตน์
พ.ต.ท.สักก์สีห์ ศิริศักดิ์
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
(งานส่งเสริมวิชาการ)
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา  ไข่แก้ว
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
(งานบรรณารักษ์)
พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์  เขียวแก้ว
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
(งานอำนวยการ)
ส.ต.ต.หญิง ธัญวรรณ
ส.ต.ต.หญิง รัตนากร
ร.ต.ท.หญิง อุทุมพร คงเผ่าพงษ์
รอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร
ส.ต.ท.หญิง ธัญวรรณ รักถนอม
ผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ส.ต.ท.หญิง รัตนากร ไต่ถาม
ผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
  ส.ต.ต.หญิง จันทนา
ร.ต.ท.สุเจตน์ ลิ่มสกุล
รอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
  ส.ต.ท.หญิง จันทนา อุดมสุข
ผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
 
 
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง สมจิตร  วงศ์อภัย
รอง สว.(อก.)ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
 
       
ส.ต.ต.หญิง กัลยา      
ส.ต.ท.หญิง กัลยา ดำแก้ว
ผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
 
 
       
ส.ต.ต.หญิง ปัทมาวดี      
ส.ต.ท.หญิง ปัทมาวดี ปริปุณณะ
ผบ.หมู่ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
     
       
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71