ฝ่ายวิทยบริการ
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายวิทยบริการ
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
ค้นหาข้อมูล
google

งานส่งเสริมวิชาการ
งานผลิตเอกสาร  สนับสนุนการผลิตเอกสารและตำรา ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานในสังกัด และหลักสูตรต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยการตำรวจ
liso
liso
liso
liso
การทำสำเนาเอกสาร
การจัดเรียงเอกสาร
การจัดเรียงเอกสาร
การตรวจสอบจำนวนเอกสาร
ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)  วิทยาลัยการตำรวจ สนับสนุนการเรียนการสอนด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ให้กับหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 50 เครื่อง สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิทยบริการ วตร. 
<<แบบฟอร์มขอใช้บริการ>>
soundlab
soundlab soundlab soundlab
 
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการตำรวจ สนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ให้กับหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 40 เครื่อง สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.  <<แบบฟอร์มขอใช้บริการ>>
computer
computer computer computer
bottom


 

งานบรรณารักษ์
ห้องสมุด วตร.

ห้องสมุดวิทยาลัยการตำรวจ
ชั้น 4 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ
เปิดบริการ  วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.00 - 16.30 น.

bottomวิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71