ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
รายงานผลการปฏิบัติงาน

 
ค้นหาข้อมูล
google

ภารกิจหลัก
soundlab soundlab computer computer
library
library liso liso

ฝ่ายวิทยบริการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมวิชาการและบริการทางวิชาการ 
งานสารบรรณสารสนเทศ และงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

    1. งานอำนวยการของฝ่ายวิทยบริการ

    2. จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวิชาการ

    3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดกรอบการส่งเสริมบริการวิชาการ

    4. งานจัดการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมทางวิชาการ

    5. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนงานวิชาการระหว่างองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ

    6. งานให้บริการสารสนเทศและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

    7. แสวงหา รวบรวม จัดระบบ สงวนรักษา และให้บริการทรัพยากรสนเทศ

    8. งานวารสารทางวิชาการและเว็บไซต์

    9. งานประสานงานกับอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน

   10. งานจัดทำสำเนาเอกสาร ตำรา พัฒนาการผลิตและบริการสื่อมัลติมีเดีย

   11. งานควบคุมและเก็บรักษาเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องโรเนียว และอุปกรณ์การโรเนียว

   12. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีส่วนร่วม

   13. แสวงหาความร่วมมือจากศูนย์สารสนเทศทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างคุ้มค่า

   14. กำหนดแผนและโครงการการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการตำรวจ รวมทั้งข้าราชการตำรวจของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร้องขอ

   15. กำหนดและเสนอความต้องการอุปกรณ์การฝึกอบรมและเทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอและเหมาะสม

   16. ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ์การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้งานเสมอ

   17. ฝึกอบรมตามนโยบายและแผนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   18. กำหนดแผนและโครงการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ ให้กับข้าราชการตำรวจ ให้กับข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยการตำรวจ รวมทั้งข้าราชการตำรวจของหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร้องขอ

  19. กำหนดและเสนอความต้องการอุปกรณ์การฝึกอบรมและเทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ให้เพียงพอและเหมาะสม

   20. ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ์การฝึกอบรมและเทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้พร้อมใช้งานเสมอ

   21. ฝึกอบรมตามนโยบายและแผนการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศที่กำหนด

   22. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71