ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
รายงานประจำเดือน
 
ค้นหาข้อมูล
google
 
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
พ.ต.ท.คมจักร

พ.ต.อ.คมจักร วรคามิน
ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.

 
พ.ต.ท. เพทาย กุศลเหลือ
รอง ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.ปองพล เอี่ยมวิจารณ์
รอง ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
 
ร.ต.ท.รังสิมันต์
ว่าที่ พ.ต.ต.รังสิมันต์ เส้นขาว
สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง วิธวดี หล่อตระกูล
สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ระเบียบ พรมโชติ
สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.

พ.ต.ท.วัชรพงษ์ เจริญพร
สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.

ร.ต.ต.หญิง น้ำทิพย์ ร.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง น้ำทิพย์ พงษ์นาวี
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ แสนประดิษฐ์
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม

ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ลลิตา น้ำเพ็ชร
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม

ร.ต.อ.สมภพ เกษรังสรรค์
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
       
ด.ต.ประสาน
ส.ต.ต.หญิง วไลลักษณ์ แสงสาตร์
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ร.ต.ท .ประสาน  ปุณยวุฒิ
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ส.ต.ต.หญิง ชัชชญา จำปาเงิน
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
จ.ส.ต. ยุคนธ์  มากมา
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
       
     
  ส.ต.ต.หญิง วรัญญษ รอดวิไล
ผบ.หมู่ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
   
 
     
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71