ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
ค้นหาข้อมูล
google
 
ภารกิจหลัก

ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปกครอง 1 งานปกครอง 2  งานทัศนศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

    1. งานอำนวยการของฝ่ายกิจการการฝึกอบรม

    2. งานปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบของวิทยาลัยการตำรวจ

    3. งานให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    4. งานควบคุมอาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาคารโภชนาการ

    5. ประสานกับอาจารย์เลขานุการประจำวิชาเกี่ยวกับการต้อนรับอาจารย์ ผู้บรรยาย หรือวิทยากร และการรับ-ส่ง

    6. จัดแบ่งกลุ่มถกแถลงหรือสัมมนาตามที่ได้รับมอบหมาย

    7. บันทึกการเรียนการสอนของอาจารย์ไว้เป็นหลักฐาน

    8. บริการอุปกรณ์การสอนแก่อาจารย์ และกำกับดูแลอุปกรณ์ในห้องฝึกอบรมให้พร้อมอยู่เสมอ

    9. จัดและกำกับดูแลห้องเรียน ห้องสอบ ห้องสัมมนา หรือห้องถกแถลง

   10. เก็บรวบรวมสถิติการลาและควบคุมความประพฤติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แล้วส่งมอบให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

   11. ประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบ วินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบความเห็นลงในหลักฐานแสดงผลการศึกษา

   12. จัดเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำหน้าที่ต่าง ๆ

   13. กำกับ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความเหมาะสมของห้องเรียนและห้องสันทนาการ

   14. จัดทำแผน ติดต่อประสานงาน และนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน อีกทั้งรวบรวมข้อมูลในการศึกษาดูงานของหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   15. งานการให้ความรู้ทางด้านกีฬาและพลานามัย

   16. งานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

   17. งานจัดการด้านนันทนาการตามหลักสูตรต่าง ๆ

   18. งานควบคุมอาคารพลศึกษา

   19. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71