ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายบริการการฝึกอบรม วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
แผนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
ค้นหาข้อมูล
google
 
ข้าราชการตำรวจในสังกัด

พ.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ เกาะหวาย
ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.

พ.ต.ท.วีระพร ภูไพรัชพงษ์
รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.หญิง อรุชา จันทร์คง
รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
 
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์  เรืองรุ่ง
สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
(งานวิชาการ 1)
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง รัชฎา นาราทิพย์
สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
(งานวิชาการ 2)

พ.ต.ท.หญิง โชติกา คล้ายนัครัญ
สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
(งานวิชาการ 3)
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง วิมลพรรณ  นวลศรี
สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
(งานประเมินผล)
       
ส.ต.ต.หญิง รัตนาพร สีเหมทอง
ผบ.หมู่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ ริจิเลขปัญญา
ผบ.หมู่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
ร.ต.ท.หญิง ปานตา กล่อมจิตร์
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ปัทมาภรณ์ เหตุเกษ
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
       
 
จ.ส.ต.หญิง สุธีรา

 

ด.ต.หญิง สุธีรา  เศษฤทธิ์
ผบ.หมู่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร
ร.ต.ท.หญิง อัญชลี ช่างเรือน
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม


.
จ.ส.ต.หญิง ทิวาพร
      ด.ต.หญิง ทิวาพร  เจียกสูงเนิน
ผบ.หมู่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร
       
       
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71