ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
แผนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
ค้นหาข้อมูล
google
 
 
ภารกิจหลัก

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ งานการฝึกอบรม งานวิชาการ และงานวัดผลและประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

    ๑. งานอำนวยการของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

    ๒. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วย

   ๓. จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจำปี เสนอกองบัญชาการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน

   ๔. จัดระบบการฝึกอบรมตามนโยบายและแผนการฝึกอบรม ตลอดจนกำกับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

   ๕. งานคัดเลือกและเตรียมการฝึกอบรม

   ๖. ประสานงานกับกลุ่มงานอาจารย์และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

   ๗. จัดทำปฏิทินการฝึกอบรมและตารางการฝึกอบรม

   ๘. การแต่งตั้งครู-อาจารย์ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์

   ๙. กำหนดเกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

   ๑๐. ประสานกลุ่มงานอาจารย์ดำเนินการสอบและวัดผลการฝึกอบรม

   ๑๑. การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม

   ๑๒. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71