ฝ่ายอำนวยการ วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายอำนวยการ วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
รายงานประจำเดือนค้นหาข้อมูล
google

ข้าราชการตำรวจในสังกัด
พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ์ ภารศิลป์
ผกกก.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
พ.ต.ท.ณัฐพล สิตานนท์
รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ วตร.

 
 
ร.ต.อ.หญิง สมพิศ
พ.ต.ท.หญิง กมลมาศ
พ.ต.ท.หญิง สมพิศ แสนแก้ว
สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
พ.ต.ท.หญิง กมลมาศ  เสี่ยงตรง
สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง วันเพ็ญ วงศ์ชัย
สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
ร.ต.ต.หญิง จุรารัตน์ ร.ต.ต.กิตติพล
ร.ต.ท.หญิง จุรารัตน์  ชูเนตร์
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.ท.หญิงเมทินี พิสฐศาสน์
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.ท.กิตติพล สุริยันต์
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
ด.ต.ถนอม
ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง กิตติมา ปัตเมฆ
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ร.ต.ต.ถนอม  ไพจิตร
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร
ร.ต.ต .หัชากร  อิงคศิริ
รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
ส.ต.ต.หญิง อภิสรา จ.ส.ต.หญิง บุษบา
ส.ต.อ.หญิง อภิสรา  ปลื้มญาติ
ผบ.หมู่ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ด.ต.หญิง บุษบา  ขันทอง
ผบ.หมู่ฝ่ายอำนวยการ วตร.
ส.ต.ต.สิริชัย คิดประเสริฐ
ผบ.หมู่ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
   
    ส.ต.ต.หญิง นวรัตน์ วงศ์รัชตโภคัย
ผบ.หมู่ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
   
    ส.ต.ต.หญิง ศิร์ณัฐชา ดิษฐ์ใจเย็น
ผบ.หมู่ฝ่ายอำนวยการ วตร.
     
     
     
     

 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71