ฝ่ายอำนวยการตำรวจ วตร.
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
ฝ่ายอำนวยการ วตร.
หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
รายงานประจำเดือน


ค้นหาข้อมูล
google
ภารกิจหลัก

ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

    1. งานธุรการและงานสารบรรณ

    2. งานบริหารงานบุคคล

    3. งานคดีและวินัย

    4. งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

    5. งานการเงินและงานบัญชี

    6. งานงบประมาณ

    7. งานส่งกำลังบำรุง

    8. งานสวัสดิการ

    9. งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

   10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   11. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

   12. งานศึกษาอบรม

   13. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัด
รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

   14. งานพิธีการฝึกอบรม

   15. งานด้านพยาบาล ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและข้าราชการตำรวจ

   16. งานบริการเกี่ยวกับอาหาร งานตรวจอาหาร และงานประกอบอาหาร

   17. งานเก็บ ควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร

   18. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   19. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

   20. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71