หลักสูตรสารวัตร
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
หลักสูตรสารวัตร
หน้าหลัก
โครงสร้างหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ


ค้นหาข้อมูล
google

เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ

ทำด้วยโลหะเงินดุนนูนอยู่ในกรอบพื้นเดียวกันภายในกรอบพื้นเดียวกัน ภายในกรอบรูปตราแผ่นดิน
ตามรูปยาว (ม้วน) ด้านล่างมีตัวอักษร “สว. และ ผบ.กอง” อยู่ภายใน แถบริบบิ้นเครื่องหมายเข็ม
ขนาดกว้าง 3.0 x 7.5 ซม. โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูปตราแผ่นดินจัดทำเป็นเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิได้ตาม
หนังสือสำนักพระราชวังที่ พว.0011/1485 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2514 การประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อที่อกเบื้องขวา ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิหลักสูตรสารวัตร ได้แก่
   1. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือข้าราชการอื่นที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสารวัตรของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
   2. ผู้มีเกียรติอื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นควรให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายนี้ได้
   3. ให้ผู้อำนวยการสถานฝึกอบรมเป็นผู้จัดการเครื่องหมายจำหน่ายแก่ผู้มีสิทธิดังกล่าวข้างต้นโดย
จัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิ ประดับไว้เป็นหลักฐาน

bottom
 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71