หลักสูตรสารวัตร
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
หลักสูตรสารวัตร
หน้าหลัก
โครงสร้างหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ


ค้นหาข้อมูล
google


วัตถุประสงค์


          1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทักษะในการปฏิบัติราชการและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          2. พัฒนาเจตคติ อุดมการณ์ พฤติกรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้เป็นผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ งานในหน้าที่สารวัตร สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ในการบูรณาการการบริหารงานของหน่วยอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
          4. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในสถานบันการศึกษาต่าง ๆ

 

bottom
 
กิจกรรมการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom
 
 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71