วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ฝ่ายวิทยบริการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หลักสูตรผู้กำกับการ
หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ

แบบประเมินผลการฝึกอบรม
ระบบสารสนเทศ บช.ศ.
ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
downloadlogo
form
ขั้นตอนกรรมการคุมสอบ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 157
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 156
topic
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 110
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 109
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 108
topic
 
topic
 
topic
 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
topic
 

 
วตร.วิทยาลัยการตำรวจวตร.
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2513 9362-71
เว็บไซต์แนะนำ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

กองสารนิเทศ

 

จัดทำโดย ฝ่ายวิทยบริการ