วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ฝ่ายวิทยบริการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หลักสูตรผู้กำกับการ
หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ

แบบประเมินผลการฝึกอบรม
แบบประเมินผลการฝึกอบรม
ระบบสารสนเทศ บช.ศ.
ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
downloadlogo
form
ขั้นตอนกรรมการคุมสอบ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 


สอบภาษาอังกฤษ หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 44
topic
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ 162
topic
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 115
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 114
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 113
อนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.113- 116 ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผกก.
แบบฟอร์มบัญชีหลักสูตร ผกก. แนบพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผกก.
topic
 
topic
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 39
แนวทางปฏิบัติการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมโดยวิธีการสอบ หลักสูตร ฝอ.ตร.
topic
 
topic
 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
topic
 

 

วตร.วิทยาลัยการตำรวจวตร.
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2513 9362-71

เว็บไซต์แนะนำ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

กองสารนิเทศ

 

จัดทำโดย ฝ่ายวิทยบริการ