หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
หน้าหลัก
โครงสร้างหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ


ค้นหาข้อมูล
google

เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

   

เข็มพิทักษาธิปัตย์ เป็นเข็มแสดงคุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูปตราแผ่นดิน จัดทำเป็นเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิไว้ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0201/21705 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2520 เข็มพิทักษาธิปัตย์ นี้ทำด้วยโลหะสีทอง ส่วนกว้าง 3 ซม. ส่วนสูง 6.6 ซม. เป็นรูปตราแผ่นดินวางทับอยู่บนลายประจำยาม ความหมายของ สัญลักษณ์มีอยู่ว่า ตราแผ่นดิน หมายถึง งานในหน้าที่ของตำรวจจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน ส่วนลายประจำยามที่อยู่ด้านหลังนั้น หมายถึง ฝ่าอำนวยการตำรวจจะต้องทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นคติเตือนใจในการทำงานของฝ่ายอำนวยการตำรวจว่า “จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”

 

 

 

bottom

 

วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71