หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
หน้าหลัก
โครงสร้างหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ


ค้นหาข้อมูล
google


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานฝ่ายอำนวยการตำรวจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาตัดสินใจให้บรรลุความสำเร็จของภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. เพื่อปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติให้มีค่านิยมทางจริยธรรมและคุณธรรมตามวิถีทางอุดมการณ์แห่งวิชาชีพตำรวจ เสริมสร้างวิสัยทัศน์
ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการตำรวจ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของฝ่ายอำนวยการตำรวจ
          3. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการงานสารบรรณและกำลังพล งานการข่าว
งานนโยบายและแผน งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สำหรับการบริหารจัดการของฝ่ายอำนวยการและเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการของผู้บังคับบัญชาได้
bottom
 
กิจกรรมการเรียนการสอน
g g
bottom
 
 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71