วิทยาลัยการตำรวจ
วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

ค้นหาข้อมูล
googleดดดด
ติดต่อ วตร.

การติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ สอบถามข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
       (งานวิชาการ 2 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

โทรศัพท์ สอบถามข้อมูลหลักสูตร/โครงการ/แผนการฝึกอบรม
      (งานวิชาการ 2 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม)


0 2579 2068

โทรศัพท์ ขอทราบผลคะแนนการฝึกอบรม/ผลการประเมินหลักสูตรต่าง ๆ       (งานประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม)


0 2579 4973

โทรศัพท์ สอบถามตารางการฝึกอบรม/รายชื่อวิทยากร/ข้อมูลวิทยากร
      (งานวิชาการ 3 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม)


0 2579 9309

โทรศัพท์ สอบถามข้อมูลการศึกษาดูงาน
      (ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม)


0 2579 8687
โทรศัพท์ แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/ร้องเรียน  
          โทร สำนักงานผู้บังคับบัญชา 0 2562 0644
          โทร e-mail : ipadpol@gmail.com  
          โทร ประชาสัมพันธ์ วตร. 0 2513 9362-71
          โทร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วตร. 0 2579 1459
Fax. 0 2579 0182
          โทร ไปรษณีย์ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว       
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
 
          โทร Facebook : https://www.facebook.com/rtp.college  

โทรศัพท์ ติดต่อขอใช้สถานที่/สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ของ วตร.

 
     ฝ่ายอำนวยการ (อาคารเรียน) 0 2579 1353
     ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม 0 2579 8678
0 2579 2205
          โทร ห้องฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (Simulator)  
          โทร อาคารหอพัก  
          โทร ห้องรับรอง (ห้องคาราโอเกะ)  
     ฝ่ายวิทยบริการ 0 25791421
          โทร ห้องสมุด  
          โทร ห้องสัมมนากลุ่มย่อย  
          โทร ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)  
          โทร ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 
   
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71