วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
เกี่ยวกับวิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานในรอบปี
ติดต่อ วตร.


ค้นหาข้อมูล
google

 
 
ปรัชญา
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพตำรวจ
 
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรระดับสากลในการศึกษาอบรม
 
ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพและเป็นสากล ทันสมัย
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรม
 
พันธกิจ
1. ดำเนินการฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย และให้บริการวิทยาการตำรวจแผนใหม่
2. บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้กับบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร
4. ส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
วัฒนธรรมองค์กร
มีวินัย ร่วมแรงร่วมใจ ยึดมั่นจริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โดยปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ค่านิยม
มีสมรรถนะ มีความสุจริตและเป็นธรรม ยึดมั่นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการด้วยใจ
 
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71