วิทยาลัยการตำรวจ
 
 
 
วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ฝ่ายวิทยบริการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หลักสูตรผู้กำกับการ
หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ

แบบประเมินผลการฝึกอบรม
ระบบสารสนเทศ บช.ศ.
ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
downloadlogo
form
ขั้นตอนกรรมการคุมสอบ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

องค์ความรู้ ตร.
องค์ความรู้ ตร.ปี 2554
องค์ความรู้ ตร. ปี  2553
 
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Design Factory


 
ผบก.วตร.อัตลักษณ์ วตร.
aseanroom
 
หลักสูตรการฝึกอบรมปี 2557
หลักสูตร
จำนวน
ระยะเวลาการอบรม
รายชื่อ
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 95
50 คน
20 ต.ค. 2557 - 6 ก.พ. 2558
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 137
166 คน
3 พ.ย. 2557 - 9 ม.ค. 2558
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 138
168 คน
3 พ.ย. 2557 - 9 ม.ค. 2558
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 139
171 คน
10 พ.ย. 2557 - 16 ม.ค. 2558
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 141
160 คน
19 ม.ค.- 27 มี.ค. 2558
 
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 100
160 คน
22 ธ.ค.2557 - 10 เม.ย. 2557
 
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 101
160 คน
12 ม.ค. - 1 พ.ค. 2558
 
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 102
160 คน
30 มี.ค. - 17 ก.ค. 2558
 
หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 103
160 คน
18 พ.ค. - 4 ก.ย. 2558
 
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
สังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2
95 คน
6 ก.พ. -28 ส.ค. 2558
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 39
120 คน
9 ก.พ.- 29 พ.ค. 2558
 
หนังสืออนุมัติเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 95
หนังสืออนุมัติเปิดหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่137-139
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มบัญชีคัดเลือกรายชื่อ หลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
       - แบบฟอร์มบัญชีคัดเลือกรายชื่อ หลักสูตร บตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
       - เครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


topic
 
 หนังสือ วตร. ที่ 0032.322/0911 ลง 23 ก.พ. 2558 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 หนังสือ วตร. ที่ 0032.322/0912 ลง 23 ก.พ. 2558 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  เอกสารหมายเลข1 คุณสมบัติหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
  เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ โดยวิธีการสอบ
  เอกสารหมายเลข 3 แผนการปฏิบัติงานในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 36
  เอกสารหมายเลข 4 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
  แบบฟอร์มบัญชีข้อมูลการจัดลำดับอาวุโสของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม, บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการฝึกอบรม,
       บัญชีผลคะแนนการสอบเขียน
topic
 

ทำเนียบผู้เข้ารับการฝึกอบรม

topic
 topic
 

ระดับ รอง ผบก.- ผบก.
ระดับ รอง ผกก. - ผกก
ระดับ รอง สว.- สว.

ระดับ ผบ.หมู่

พล.ต.ต.สมหมาย กาญจนาภา
ผบก.วตร.
พ.ต.ท.ปองพล เอี่ยมวิจารณ์
รอง ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
พ.ต.ท.เพทาย กุศลเหลือ
สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
จ.ส.ต.ยุคนธ์ มากมา
ผบ.หมู่ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
 
วิทยาลัยการตำรวจ ได้เรียนเชิญ นายวิกรม กรมดิษฐ์  บรรยายหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 97 และรุ่นที่ 98
ณ ห้องแสงสิงแก้ว วิทยาลัยการตำรวจ
Download  เอกสารประกอบการบรรยาย
topic
 

คู่มือการบริหารงานและงานวิจัย หลักสูตร บตส. รุ่นที่ 38
บทความทางวิชาการ  ROLE OF NCB INTERPOL-INDONESIA IN COMBATING TERRORISM
(Supt.Albert Barita Marulam sihombing )
บทความทางวิชาการ  การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล (นายกิตติพัฒน์  เดชุพหุล )
บทความทางวิชาการ  การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา (พ.ต.อ.กฤษฎา  กาญจนอลงกรณ์)
บทความทางวิชาการ  การสืบสวนหาข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 (พ.ต.อ.เกื้อบุญ  สงฆ์เจริญ )
บทความทางวิชาการ  ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (นางจันทร์ชม  จินตยานนท์ )
บทความทางวิชาการ  การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง (พ.ต.อ.ชรินทร์  โกพัฒน์ตา )
บทความทางวิชาการ  การควบคุมการสอบสวนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดของตำรวจภูธรจังหวัดเลย (พ.ต.อ.ชาตรี  ปรีชากุล )
บทความทางวิชาการ  ภารกิจการักษาสันติภาพของตำรวจในสหประชาชาติ (พ.ต.อ. ญาณพงศ์  โสมาภา)
บทความทางวิชาการ  ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ต.อ.นพรุจ  ศักดิ์ศิริ )
บทความทางวิชาการ  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (พ.ต.อ.พีระพงค์  ช่างสุพรรณ )
บทความทางวิชาการ  การเชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (พ.ต.อ.มนตรี  สีทอง )
บทความทางวิชาการ  การจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 (พ.ต.อ.ยงยุทธ  จันตะบุตร )
บทความทางวิชาการ  การดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการ  เอ ไอ ดี หรือยูซ่อม (พ.ต.อ.โรจนชัย  สุขสมยิ่ง )
บทความทางวิชาการ  การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ต.อ.วิทยา  เย็นจิตต์ )
บทความทางวิชาการ  การสืบสวนป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2
(พ.ต.อ.วิบูลย์  กิตติอัมพานนท์ )
บทความทางวิชาการ  การสืบสวนคดียาเสพติดเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปกับระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ต.อ.สมบูรณ์  หอมนาน )
บทความทางวิชาการ  คู่มือการบริหารงานสัญญาจ้างก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา (พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ  คงสวัสดิ์ )
บทความทางวิชาการ  การควบคุมฝูงชนในสถานที่สำคัญ (พ.ต.อ.อรรถวิทย์  สายสืบ )
บทความทางวิชาการ  การบริหารงานจ้างก่อสร้างสำหรับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทำการแทน(ผู้ว่าจ้าง) (พ.ต.อ.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม )
บทความทางวิชาการ   แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(งานวิจัย หลักสูตร บตส. รุ่นที่ 38)

เอกสารศึกษา หลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 94
บทความทางวิชาการ  การเคารพสิทธิมนุษยชนกับการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (พ.ต.ท.วีระพงษ์  ดำพลงาม)
บทความทางวิชาการ  การนับเวลาทวีคูณเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น (พ.ต.ท.สมพล  แก้วกระจาย)
บทความทางวิชาการ  การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานในสถานีตำรวจ (พ.ต.ท สมชาย  ธิติพลวิภาส)
บทความทางวิชาการ  การเพิ่มทักษะในการเขียนหนังสือราชการ (พ.ต.ท.วิชัย  โพธิ์อุบล)
บทความทางวิชาการ  ข้าราชการตำรวจควรเตรียมตัวอย่างไรให้เกษียณอย่างมีความสุข (พ.ต.ท. สุรศักดิ์  ลาวัณย์วิสุทธิ์)
บทความทางวิชาการ ทิศทางการพัฒนากับปัญหาของตำรวจไทย (พ.ต.ท.กฤษฎ์  ส่องช่วย)
บทความทางวิชาการ  แนวทางการตรวจพิสูจน์ยาบ้า (พ.ต.ท.หญิง จิตตวดี  ประสงค์)
บทความทางวิชาการ  ผลกระทบจากการควบคุมการใช้ยาแก้หวัด (ซูโดเอฟีดรีน) (พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์  ปริญญานุสรณ์)

topic
 
 
แผนแก้ไขปัญไหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
แผนแก้ไขปัญไหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
แผนแก้ไขปัญไหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ของ วตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ"
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์"
 
topic
ข่าวสาร
ไทยทีวีสีช่อง 3
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนท์ทีวี
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
แนวหน้า
คมชัดลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ผู้จัดการ
ประชาชาติธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
topic
กลับสู่ด้านบน
 

 
 

วตร. วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71วตร.