วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ฝ่ายวิทยบริการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หลักสูตรผู้กำกับการ
หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ

แบบประเมินผลการฝึกอบรม
ระบบสารสนเทศ บช.ศ.
ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
downloadlogo
form
ขั้นตอนกรรมการคุมสอบ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

 
 
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มบัญชีอาวุโสและบัญชีความรู้ ความสามารถ และความประพฤติ
การแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
topic
 
topic
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 38
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.โดยวิธีการสอบของหน่วยงานระดับ บช.หรือเทียบเท่าในสังกัด ตร.
คุณสมบัติหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
 แผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. โดยวิธีการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แนวทางปฏิบัติการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีการสอบและการดำเนินการฝึกอบรมหลักสุตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 38
การแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.
หนังสือ วตร. ด่วนที่สุด ที่ 0034.322/2512 ลง 23 ก.ย. 59 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หนังสือ วตร. ด่วนที่สุด ที่ 0034.322/2513 ลง 23 ก.ย. 59 เรื่อง การฝึกอบรมหลัก ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวอย่างร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกฯ
topic
 
topic
 
 
 
topic
 

 
 

วตร. วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71วตร.